Katedra Historii Średniowiecznej

Prof. dr hab. Sławomir Zonenberg


ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Dziejopisarstwo w średniowieczu, historia zakonów mendykanckich w średniowieczu, dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach

WYBRANE PUBLIKACJE

Monografie i edycje źródłowe

 • Stosunki krzyżacko-mendykanckie w Prusach do 1466 roku, Bydgoszcz 2018, ss. 424.
 • Wigand von Marburg, Nowa kronika pruska, tłum. i oprac. S. Zonenberg, K. Kwiatkowski, Toruń 2017, ss. 666.
 • Kronika Szymona Grunaua, Bydgoszcz 2009, ss. 191.
 • Źródła do dziejów Pomorza Gdańskiego, Prus i zakonu krzyżackiego w Rocznikach Jana Długosza (do roku 1299), Toruń 2000, ss. 349.
 • Kronika Wiganda z Marburga, Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP 1994, ss. 105.

Artykuły i rozdziały w monografiach

 • Der Deutsche Orden und die Dominikaner in der Rivalität um die preußischen Bistümer in der Mitte des 13. Jahrhunderts, „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders”, vol. 24, 2019, s. 111-147.
 • The Second Peace of Toruń of 19 October 1466 in the Polish, Prussian and Teutonic Histogiography of the 15th-16th Centuries, „Zapiski Historyczne”, t. 81, 2016, z. 4, s. 7-25.
 • Ukształtowanie się i dzieje osadnictwa niemieckiego między Chojnicami a Tucholą w średniowieczu, [w:] Kosznajderia. Dzieje niemieckiej enklawy osadniczej na Pomorzu Gdańskim, red. J. Szwankowski, Chojnice 2013, s. 55-90. 
 • Kto był autorem Epitome gestorum Prussiae?, „Zapiski Historyczne”, t. 78, 2013, z. 4, s. 85-102.
 • Funkcja historii w zakonie dominikańskim oraz czynniki kształtujące pamięć historyczną dominikanina w średniowieczu, „Sensus Historiae”, t. 9, 2012, nr 4, s. 119-142.|
 • Studienaufenthalte polnischer Dominikaner in Wien sowie österreichischer Dominikaner in Krakau während des Mittelalters, „Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien“, Bd. 4, 2013, s. 167-191.   
 • Jezioro Rządzkie pod Grudziądzem czy bagno pod Chełmnem miejscem klęski wojsk krzyżackich w 1243 roku?, „Zapiski Historyczne”, t. 76, 2011, nr. 3, s. 99-113.
 • Prahistoria Prus w Preußische Chronik Szymona Grunaua, „Sensus Historiae”, t. 1, 2010, nr 1, s. 79-90.
 • Cura monialium w polskich klasztorach Dominikanek na tle ogólnozakonnym, [w:] Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), red. D. Karczewski, A. Radzimiński, Z. Zyglewski, Bydgoszcz-Toruń 2010, s. 32-55.
 • Wizerunek heretyka w „Preußische Chronik” dominikanina Szymona Grunaua, [w:] Persona – Gestus Habitusque – Insignium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu, red. J. Banaszkiewicz, J. Maciejewski, J. Sobiesiak, Lublin 2009, s. 103-116.
 • Początki dziejopisarstwa dominikańskiego dotyczącego historii własnej wspólnoty. Próba systematyzacji, [w:] Św. Jacek i dziedzictwo dominikańskie, red. E. Mateja, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińska-Szczepaniak, Opole 2008, s. 185-193.
 • Znaczenie bitwy chojnickiej z 18 IX 1454 r. w dziejopisarstwie polskim XV-XVI wieku, [w:] Między średniowieczem a nowożytnością. Echa wojny trzynastoletniej na ziemi chojnickiej, red. J. Knopek, B. Kuffel, Chojnice 2006, s. 96-107.
 • Bitwa pod Chojnicami z 18 IX 1454 r. w „Rocznikach” Jana Długosza - analiza źródłoznawcza, [w:] Bitwa pod Chojnicami 18 IX 1454 r. w tradycji historycznej i regionalnej, red. J. Knopek, B. Kuffel, Chojnice 2006, s. 51-92.
 • Ślązacy z polskiej prowincji dominikańskiej na studiach w Wiedniu w XV i na początku XVI wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 43, 2005, s. 111-124.
 • Charakterystyka stanów i nacji w Kronice Pruskiej dominikanina Szymona Grunaua, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 3 (241), 2003, s. 277-296.
 • Działalność pastoralna zakonu dominikańskiego w średniowieczu na tle rozwoju duszpasterstwa mniszego, „Przegląd Bydgoski. Humanistyczne Czasopismo Naukowe”, t. 16, 2005, s. 49-77.
 • Pochodzenie kronikarza Wiganda z Marburga, „Zapiski Historyczne”, t. 59, 1994, z. 1, s. 97-107.

ZREALIZOWANY ZEWNĘTRZNY GRANT BADAWCZY

 • „Wigand z Marburga, Cronica nova prutenica”, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł badawczy 1.2, nr ID: 226336, nr rejestracyjny: 12H 13 0627 82 (2015-2017 r.).