Katedra Historii Średniowiecznej

Publikacje - galeria

 red. Radosław Kotecki, Carsten S. Jensen, Stephen Bennet (ARC Humanities, AUP: 2021)   Christianity and War  in Medieval East Central Europe and Sacandinavia

Christianity and War in Medieval East Central Europe and Sacandinavia

red. Radosław Kotecki, Carsten S. Jensen, Stephen Bennet (ARC Humanities, AUP: 2021)
This collaborative collection provides fresh perspectives on Christianity and the conduct of war in medieval East Central Europe and Scandinavia, investigating the intersection between religion, culture, and warfare in territories that were only integrated into Christendom in the Central Middle Ages. The contributors analyze cultures that lay outside Charlemagne's limes and the frontiers of the Byzantine Empire, to consider a region stretching from the Balkans to the south, through Hungary and the Slavic lands (Poland, Bohemia, Rus), to the Baltic coastline with Polabia, Pomerania, Prussia, and Estonia, and reaching into Scandinavia. The volume considers clerics as military leaders and propagandists, the role of Christian ritual and doctrine in warfare, and the adaptation and transformation of indigenous military cultures. It uncovers new information on perceptions of war and analyzes how local practices were incorporated into clerical narratives, enabling the reader to achieve a complete understanding of the period.
LINK
red. Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski, John. S. Ott (Brill: 2018) Between Sword and Prayer:  Warfare and Medieval Clergy in Cultural Perspective

Between Sword and Prayer: Warfare and Medieval Clergy in Cultural Perspective

red. Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski, John. S. Ott (Brill: 2018)
Between Sword and Prayer is a broad-ranging anthology focused on the involvement of medieval clergy in warfare and a variety of related military activities. The essays address, on the one hand, the issue of clerical participation in combat, in organizing military campaigns, and in armed defense, and on the other, questions surrounding the political, ideological, or religious legitimization of clerical military aggression. These perspectives are further enriched by chapters dealing with the problem of the textual representation of clergy who actively participated in military affairs. The essays in this volume span Latin Christendom, encompassing geographically the four corners of medieval Europe: Western, East-Central, Northern Europe, and the Mediterranean.
LINK
Sławomir Zonenberg (UKW: 2018) Stosunki krzyżacko-mendykanckie w Prusach  do 1466 roku

Stosunki krzyżacko-mendykanckie w Prusach do 1466 roku

Sławomir Zonenberg (UKW: 2018)
Rozprawa wpisuje się w szeroko rozumiane badania nad relacjami pomiędzy władcą a duchowieństwem. Jej celem jest przedstawienie stosunków zakonu krzyżackiego z męskimi zakonami mendykanckimi (żebraczymi) w Prusach do 1466 r., tj. z dominikanami, franciszkanami, augustianami-eremitami i karmelitami. Ma na celu ukazanie zarówno ogólnych zasad, którymi kierowali się krzyżacy w analizowanych relacjach, jak też szczegółowe omówienie stosunków z poszczególnymi zakonami żebraczymi.
LINK
wyd. Sławomir Zonenberg, Krzysztof Kwiatkowski (TNT: 2017) Wigand von Marburg,  Nowa kronika pruska

Wigand von Marburg, Nowa kronika pruska

wyd. Sławomir Zonenberg, Krzysztof Kwiatkowski (TNT: 2017)
Prezentowana publikacja ma charakter dwojaki. Z jednej strony zawiera ona edycję późnośredniowiecznego przekazu źródłowego - łacińskiej translacji niezachowanej w oryginale średnio-górno-niemickiej wersji rymowanej kroniki autorstwa Wiganda von Marburg. Drugim zasadniczym elementem publikacji jest współczesne polskie tłumaczenie łacińskiego tekstu, przystosowane do potrzeb akademickich zarówno w kontekście badawczym, jak i dydaktycznym.
LINK
red. Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski (UKW: 2016) Ecclesia et bellum.  Kościół wobec wojny i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich

Ecclesia et bellum. Kościół wobec wojny i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich

red. Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski (UKW: 2016)
red. Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski (Cambridge Scholars: 2014) Ecclesia et violentia: Violence against the Church and Violence within the Church in the Middle Ages

Ecclesia et violentia: Violence against the Church and Violence within the Church in the Middle Ages

red. Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski (Cambridge Scholars: 2014)
Ecclesia et Violentia is an interdisciplinary anthology that explores the phenomenon of violence in relation to the medieval Church, as well as within the structures of that institution. The volume provides a clearer understanding of hostile and violent acts against both religious institutions and clergy, and explores the interpersonal aggression between clergymen or forms of violent behaviour of medieval clerics. It investigates, furthermore, the role of violence in maintaining discipline within religious communities, as well as religious, legal and cultural interpretations of the aforementioned issues.
LINK
Jacek Maciejewski (UKW: 2013) Adventus episcopi. Pozaliturgiczne aspekty inauguracji władzy biskupiej w Polsce średniowiecznej na tle europejskim

Adventus episcopi. Pozaliturgiczne aspekty inauguracji władzy biskupiej w Polsce średniowiecznej na tle europejskim

Jacek Maciejewski (UKW: 2013)
The book undertakes a subject almost absent in Polish historiography until now. lt concerns problems associated with the final act of the episcopal office reception in the Middle Ages. The act was usually formed as a ceremonial entry into capital city of the diocese (adventus).
LINK
Sławomir Zonenberg (UKW: 2009) Kronika  Szymona Grunaua

Kronika Szymona Grunaua

Sławomir Zonenberg (UKW: 2009)
Omawiana Kronika ma opinię najmniej wiarygodnego i najbardziej tendencyjnego źródła, które cytuje się w ostateczności. Dlatego autor książki przedstawia tło historyczne okresu powstawania kroniki i życiorys Szymona Grunaua. Obok prezentacji źródeł kroniki, oceny jej wiarygodności, znajdziemy także informacje o celach społeczno-politycznych, dla których dzieło to powstało. Zdaniem Sławomira Zonenberga, kronika nie spełniła pokładanych w niej nadziei antykrzyżackiego i antyluterańskiego oręża propagandowego.
red. Jacek Banaszkiewicz, Jacek Maciejewski, Joanna Aleksandra Sobiesiak (UMCS: 2009) Persona, gestus habitusque, insignium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu

Persona, gestus habitusque, insignium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu

red. Jacek Banaszkiewicz, Jacek Maciejewski, Joanna Aleksandra Sobiesiak (UMCS: 2009)
Kwestia wyznaczników pozycji społecznej, poszerzona o zachowania właściwe dla jednostki odpowiednio usytuowanej we wspólnocie, wróciła w pelnej krasie do łask badaczy, choć jej głównym upostaciowieniem nie są już poszukiwania zogniskowane na wydawanych przez rady miejskie wilkierzach przeciw zbytkowi, regulujących za jednym zamachem, co komu przystoi nosić i jak dalece korzystać ze swego bogactwa, czy skupione na stanie rycerskim, zadaniem których było wychwycenie właściwości kultury rycerskiej i rycerskiego bytowania.
LINK
Zbigniew Zyglewski (UKW: 2007) Polityczna i aktotwórcza działalność kanclerza Krzesława z Kurozwęk i podkanclerzego Grzegorza z Lubrańca w latach 1484-1495

Polityczna i aktotwórcza działalność kanclerza Krzesława z Kurozwęk i podkanclerzego Grzegorza z Lubrańca w latach 1484-1495

Zbigniew Zyglewski (UKW: 2007)
Jacek Maciejewski (Societas Vistulana: 2003) Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320

Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320

Jacek Maciejewski (Societas Vistulana: 2003)
Książka Jacka Maciejewskiego prezentuje wyniki badań nad episkopatem polskim doby rozbicia dzielnicowego. Autor charakteryzuje polski episkopat jako grupę społeczno-zawodową oraz podejmuje próbę nakreślenia sylwetki ówczesnego biskupa ordynariusza i jego drogi do biskupstwa na podstawie przepisów prawa kanonicznego, przebiegu kanonicznej elekcji oraz tzw. czynników pozaprawnych decydujących o awansie na urząd biskupi. Podstawę źródłową rozprawy stanowią dokumenty, formularze dokumentów, żywoty biskupów i ich katalogi, kroniki, roczniki, księgi zmarłych, nekrologi, kalendarze, wreszcie konstytucje soborowe, statuty legackie i synodalne.
LINK