Katedra Historii Średniowiecznej

Dr Witold Brzeziński


EDUKACJA

Magister historii - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1992
Master of Arts in Medieval Studies – Central European University, 1994
Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Społeczny wymiar związków pokrewieństwa i powinowactwa; genealogia i propozografia późnośredniowiecznych elit szlacheckich; życie kobiety z warstwy szlacheckiej w późnośredniowiecznej Polsce; historia wychowania; historia kulturowa dziecka i dzieciństwa; historia rodziny jako grupy społecznej i środowiska wychowawczego.

WYBRANE PUBLIKACJE

Monografie

 • Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2012, ss. 430 [= Biblioteka Genealogiczna t. 10, red. M. Górny]

Rozdziały

 • Zwyczajne i niezwyczajne doświadczenia życia szlachcianki w późnośredniowiecznej Polsce (na przykładzie losów Agnieszki Nieparckiej), w: Kobieta niepoznana na przestrzeni dziejów, red. A. Obara-Pawłowska, A. Miączewska, D. Wróbel, Lublin 2017, s. 123-144
 • Inter-Regional Marital Alliances as an Element of Marriage Strategies of the Greater Polish Higher Nobility in Late Medieval Times (from the Late 14th to the Early 16th Centuries), w: New Studies in Medieval and Renaissance Poland and Prussia: The Impact of Gdansk, ed. B. Możejko, London-New York: Routledge, 2017, s. 178-190
 • Wizerunek kobiety w De regimine principum Idziego Rzymianina (ok. 1243 – 1316). Przyczynek do dziejów refleksji nad płcią żeńską w piśmiennictwie o wychowaniu okresu pełnego średniowiecza, w: Kądziel - kołyska - łoże. Atrybuty kobiecości na przestrzeni dziejów, red. A. Głowacka-Penczyńska, K. Grysińska-Jarmuła, M. Opioła-Cegiełka [= Historie nieobojętne, t. II], Bydgoszcz  2017, s. 33-48
 • O jednym ze średniowiecznych obrazów dziecka w świetle De eruditione principum (ok. 1265) Wilhelma Peralda, w: Dziecko w kulturze europejskiej, red. K. Bogacka, Warszawa 2016, s. 51-63
 • Polska rodzina szlachecka w kręgu krewnych macierzystych i powinowatych w późnym średniowieczu. Wybrane zagadnienia, w: Człowiek między biologią a historią, red. A. Szymczakowa, Łódź 2009, s. 127-148
 • Majątek i małżeństwo. Z problematyki polityki małżeńskiej wielkopolskich rodzin możnowładczych w późnym średniowieczu, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. IX, red. S. K. Kuczyński, Warszawa 2001, s. 257-277

Artykuły

 • Doświadczenia życia panny szlacheckiej w późnośredniowiecznej Polsce. Wybrane zagadnienia, „Zapiski Kazimierzowskie" nr 24 (2020): 11-29
 • Idzi Rzymianin o wspólnocie domowej jako grupie społecznej i środowisku wychowawczym, „Horyzonty Wychowania" 18(46) (2019): 31-40
 • Z dziejów potomstwa i wdowy po zmarłym podkomorzym kaliskim Rafale z Gołuchowa (zm. 1442). Przyczynek do historii życia rodziny szlacheckiej w późnośredniowiecznej Polsce, „Studia z Dziejów Średniowiecza" 32 (2019): 65-82
 • Obraz małego dziecka i jego wychowania w dziele "Yconomica" Konrada z Megenburga. Przyczynek do historii wychowania okresu późnego średniowiecza,Biuletyn Historii Wychowania" nr 38 (2018): 7-18
 • "Sola, ut vidua ... cum patruis et awnculis vel fratribus proximioribus, ut maritata". Uwagi do praktyki asystencji męskich krewnych przy czynnościach prawnych szlachcianek w drugiej połowie XV wieku w Wielkopolsce, „Roczniki Historyczne” 81 (2015): 129-145
 • The Image of the Little Child and Its Upbringing as Reflected in Yconomica by Conrad of Megendburg. A Contribution to the History of Education in the Late Middle Ages, „Biuletyn Historii Wychowania” nr 38 (2018): 7-18
 • Przypadki życia Doroty z Wrześni, wdowy po wojewodzie poznańskim Janie Ostrorogu. Przyczynek do historii kobiet w późnośredniowiecznej Polsce, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 7 (2015): 204-227
 • Krąg rodzinny kasztelana lędzkiego Wojciecha Górskiego herbu Łodzia († 1494), „Studia z dziejów średniowiecza” 18 (2014): 15-52
 • "Qualia bona in coniuge sunt quaerenda ...". Zalecenia na temat wyboru żony w świetle średniowiecznych traktatów o wychowaniu (na przykładzie De regimine principum Idziego Rzymianina), „Biuletyn Historii Wychowania” nr 31 (2014): 17-28
 • Uwagi do nazewnictwa i identyfikacji kobiet w późnośredniowiecznej Polsce (na przykładzie szlachty wielkopolskiej), „Kwartalnik Historyczny” 119/1 (2012): 5-30
 • Wdowieństwo i powtórne zamążpójście kobiet wśród możniejszej szlachty polskiej późnego średniowiecza, „Roczniki Historyczne" 75 (2009): 105-122