Katedra Historii Średniowiecznej

Dr Radosław Kotecki


EDUKACJA / EDUCATIONAL BACKGROUND

Magisterium: UKW 2007 / M.A.: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz 2007
Doktorat: UKW 2013 / Ph.D.: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz 2013

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

 • Historia średniowieczna (szeroko rozumiana). Kultura umysłowa. Kultura religijna. Idee. Historiografia. Religia a wojna. Kościół a wojna. Biskupi a wojna. Władza monarsza. Protekcja monarsza. Rytuały.
 • Medieval history (widely understood). Intelectual culture. Religious culture. Ideas. Historiography. Religion and war. Church and war. Bishops and war. Royal power. King's peace. Rituals.

GRANTY BADAWCZE / RESEARCH GRANTS

 • (2016-2019) Oryginalność i wtórność polskiej kultury politycznej i religijnej od X do XIII wieku, Narodowe Centrum Nauki, Nr: 2015/17/B/HS3/00502, kierownik Prof. Roman Michałowski (UW)
 • (2015-2018) Biskupi a wojna w Polsce piastowskiej na tle europejskim, Narodowe Centrum Nauki, Nr: 2014/15/B/HS3/02284, kierownik Prof. Jacek Maciejewski (UKW)

PUBLIKACJE / PUBLICATIONS
Książki pod redakcją / Edited books

 • Radosław Kotecki, Carsten Selch Jensen, Stephen Bennet (eds.), Christianity and War in Medieval East-Central Europe and Scandinavia, Beyond medieval Europe (Leeds: ARC Humanities Press, Amsterdam University Press, 2021). DOI: 10.1515/9781641891349
 • Radosław Kotecki, John S. Ott, Jacek Maciejewski (eds.), Between Sword and Prayer: Medieval Clergy and Warfare in Cultural Perspective, Explorations in medieval culture 3 (Leiden and Boston: Brill, 2018). DOI: 10.1163/9789004353626

Recenzje / Reviews:
M. Tomaszek, "Przegląd Historyczny" 111/3 (2020):675-682
K. Lincoln, De re militari [2020]
M.E. MacDonald, "Lumen Veritatis. Revista tomista" 12(46-47) (2020): 223–227
F. Messner, "Zeitschrift für Historische Forschung" 46/3 (2019): 486-488
D.S. Bachrach, "Speculum" 94/2 (2019): 551-553
C. Hubbart, De re militari [2018]

 • Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski (eds.), Ecclesia et bellum. Kościół wobec wojny i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich (Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017)

Recenzje / Reviews:
M. Tomaszek, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia” 71 (2016): 219-226

 • Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski (eds.), Ecclesia et Violentia. Violence against the Church and Violence within the Church in the Middle Ages (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014)

Recenzje / Reviews:
F. Keygnaert, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 112/1-2 (2017): 331-334
G. Constable, „The Journal of Ecclesiastical History” 67/2 (2016): 394–396
H. Manikowska, „Acta Poloniae Historica” 112 (2015): 327-332
B. Jabłonowska, „Przegląd Historyczny” 106/4 (2015): 894–896

 • Radosław Kotecki, Aleksander Gotowicz, Jacek Maciejewski (eds.), Profanum versus sacrum. Przejawy postaw antykościelnych w Polsce na przestrzeni dziejów (Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011)

 Artykuły / Articles and Chapters

 • Pious Rulers, Princely Clerics, and Angels of Light: Imperial Holy War Imagery in Twelfth-Century Poland and Rus’, [in:] Christianity and War in Medieval East Central Europe and Scandinavia, eds. Radosław Kotecki, Carsten Selch Jensen, Stephen Bennett (Leeds: ARC Humanities Press,  Amsterdam University Press, 2021), 159–188. DOI: 10.1515/9781641891349-012
 • Radosław Kotecki, Carsten Selch Jensen, Stephen Bennett, Christianity and War in Medieval East Central Europe and Scandinavia: An Introduction, [in:] Christianity and War in Medieval East Central Europe and Scandinavia, eds. Radosław Kotecki, Carsten Selch Jensen, Stephen Bennett (Leeds: ARC Humanities Press, Amsterdam University Press, 2021), 1-21. DOI: 10.1515/9781641891349-004
 • Bishops and the Legitimisation of War in Piast Poland until the Early Thirteenth Century, "Przegląd Historyczny" 111/3 (2020): 437–470
 • Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski, Ideals of Episcopal Power, Legal Norms and Military Activity of the Polish Episcopate between the Twelfth- and Fourteenth Centuries, "Kwartalnik Historyczny" 127/English.-Language Edition 4 (2020): 5–46. DOI: 10.12775/KH.2020.127.SI.1.01
 • Żydzi, świętokradcy i pokój książęcy. Wokół instytucji protekcji monarszej w Polsce piastowskiej, [w:] Oryginalność czy wtórność? Studia poświęcone polskiej kulturze politycznej i religijnej (X-XIII wiek), red. Roman Michałowski, Grzegorz Pac (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020), 27–75. DOI: 10.31338/uw.9788323542094.pp.27-75
 • Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski, Writing Episcopal Courage in Twelfth-Century Poland: Gallus Anonymous and Master Vincentius, [w:] Episcopal Power and Personality in Medieval Europe, 900-1480, red. Peter Coss, Melissa Julian-Jones, Angelo Silvestri, Chris Dennis, Medieval Church Studies 42 (Turnhout: Brepols, 2020), 35-61. DOI: 10.1484/M.MCS-EB.5.118370
 • Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski, John S. Ott, The Medieval Clergy and War: A Historiographical Introduction, [w:] Between Sword and Prayer. Warfare and Medieval Clergy in Cultural Perspective, red. R. Kotecki, J. Maciejewski, J.S. Ott, Explorations in medieval culture 3 (Leiden, Boston: Brill, 2018), 1-23. DOI: 10.1163/9789004353626_002
 • Lions and Lambs, Wolfs and Pastors of the Flock: Portraying Military Activity of Bishops in Twelfth-Century Poland, [w:] Between Sword and Prayer. Warfare and Medieval Clergy in Cultural Perspective, red. R. Kotecki, J. Maciejewski, J.S. Ott, Explorations in medieval culture 3 (Leiden, Boston: Brill, 2018), 303-340. DOI: 10.1163/9789004353626_012
 • Aleksander z Malonne – persona mixta. Wojowniczy biskup na krańcach chrześcijańskiego świata i jego kronikarski portret, „Studia Źródłoznawcze” 55 (2017): 51–78. DOI: 10.12775/SZ.2017.03
 • Ordynariusz płocki Szymon w Gallowej narracji o bitwie Mazowszan z Pomorzanami (Gall II, 49), [w:] Ecclesia et bellum. Kościół wobec wojny i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich (Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016), s. 142–167
 • With the Sword of Prayer, or How Medieval Bishop Should Fight, „Quaestiones Medii Aevii Novae” 21 (2016): 343–371.
 • Clergy’s Complaints and Pleas to the Rulers for Protection from Violence in Western Europe (10th–12th Centuries), [w:] Ecclesia & Violentia. Violence against the Church and Violence within the Church in the Middle Ages, red. Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014), s. 280–312
 • „Aeternum Dei servitium ad sanctum locum”. Pokuta zabójców Pięciu Braci Męczenników w relacji Brunona z Kwerfurtu, „Kwartalnik Historyczny” 121/4 (2014): 41–71. DOI: 10.12775/KH.2014.121.1.02
 • „Najpobożniejszym był Kościoła obrońcą”. Ludwik VI Gruby jako „defensor ecclesiae” w interpretacji Sugera, [w:] „Interpretatio rerum gestarum”. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Ostoja-Zagórskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Aleksander Jankowski i Jacek Maciejewski (Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013), s. 152–171
 • The Desecration of Holy Places According to Witnesses’ Testimonies in the Polish-Teutonic Order Trials of the 14th Century, [w:] Arguments and Counter-Arguments. The Political Thought of the 14th-and 15th Centuries during the Polish-Teutonic Order Trials and Disputes, red. Wiesław Sieradzan (Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012), s. 69–110
 • The Idea of „defensio ecclesiae” and Its Resonances in Earlier Medieval Poland (X/XIth-XIIIth Century), „Roczniki Historii Kościoła” 4 [59] (2012): 51–84
 • Res sacrae – res ecclesiasticae. Wokół kwestii kształtowania się prawnej koncepcji własności kościelnej we wcześniejszym średniowieczu (do końca XII w.), [w:] Possessio ac iura in re – z dziejów prawa rzeczowego, red. M. Mikuła, W. Pęksa i K. Stolarski (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012), s. 57–97
 • Przemoc wobec osób duchownych w trzynastowiecznej Polsce – pytania o przyczyny zjawiska, [w:] „Profanum versus sacrum”. Przejawy postaw antykościelnych w Polsce na przestrzeni dziejów, red. Aleksander Gotowicz, Radosław Kotecki i Jacek Maciejewski (Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011), s. 8–51.
 • W sprawie klątwy rzuconej na Polskę przez arcybiskupa Radzima-Gaudentego – próba nowego spojrzenia, „Nasza Przeszłość” 114 (2010): 93–134
 • „ … id est omnis sacrae rei violatio”. Świętokradztwo w świetle anonimowego Traktatu „De sacrilegiis et immunitatibus et eorum compositionibus” z końca XI wieku, „Studia Źródłoznawcze” 48 (2010): 15–38
 • Przestępstwo „violentas manuum iniectio in personas ecclesiasticas” w prawodawstwie papieskim XII wieku, [w:] Culpa et poena – Z dziejów prawa karnego, red. M. Mikuła (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009), s. 63–81.
 • Jareccy na Pałukach w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku – szkic genealogiczny, [w:] Wojsko a społeczeństwo na Kujawach i Pomorzu, red. Zdzisław Biegański i Włodzimierz Jastrzębski (Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo naukowe, 2009) [=Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, t. 21], s. 201–218.
 • Rejestracja metrykalna wiernych w świetle potrydenckiego ustawodawstwa Kościoła Katolickiego (ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa diecezji Chełmińskiej, Gnieźnieńskiej, Płockiej i Włocławskiej), „Nasza Przeszłość” 112 (2009): 135–179.

Artykuły recenzyjne i recenzje / Reviews and review articles

 • „Vie formula iustitie”. Po co w połowie drogi między Kruszwicą a Kaliszem palatyn Piotr kazał postawić słup kamienny z inskrypcją? Uwagi w związku publikacją „Koniński słup drogowy”, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 66 (2018), nr 3, s. 391–406
 • Lawrence G. Dugan, Armsbearing and the Clergy in the History and Canon Law of Western Christianity (Woodbridge, Boydell and Brewer: 2013), „Kwartalnik Historyczny” 122/3 (2015): 565–571.
 • O ekskomunice w średniowiecznej Polsce. Uwagi w związku z pracą Beaty Wojciechowskiej „Ekskomunika w Polsce średniowiecznej. Normy i Funkcjonowanie”, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 63/1 (2011): 419-434.
 • O obowiązkach osób świeckich i ich sprawach: Część szesnasta Dekretu przypisywanego Iwonowi z Chartres = De officiis laicorum et causis eorundem: Decreti Ivonis Carnutensis quod ferebatur pars sexta decima, wstępem poprzedził, na język polski przełożył Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, Warszawa 2009, „Studia Źródłoznawcze” 48 (2010): 170-172.