Katedra Historii Średniowiecznej

Dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. uczelni

 


Zbigniew Zyglewski, dr hab. prof. UKW. W 1986 roku ukończył studia z zakresu historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1989 roku zatrudniony w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Tamże w 1996 roku uzyskał doktorat z historii.  W 2011 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego otrzymał stopień doktora habilitowanego w zakresie historii o specjalnościach historia średniowieczna i geografia historyczna.

Zainteresowania badawcze obejmują historię średniowieczną i nowożytną, w szczególności funkcjonowania państwa (m.in. itineraria władców, urzędników i biskupów, zagadnienia społeczne i kulturalne). Jeden z nurtów badawczych koncentruje się na dziejach Kościoła, w tym geografii i strukturach Kościoła, dziejach klasztorów i parafii. Zajmuje się także geografią historyczną i polityczną. Badania w tych obszarach koncentrują się na przemianach krajobrazu, problematyce osadnictwa, dziejach kartografii, granicach państw i wewnętrznych podziałach terytorialnych.

W dorobku posiada 2 monografie, zredagowane 4 książki naukowe, ponad 60 artykułów naukowych w czasopismach i pracach zbiorowych. Uczestniczył w 30 sesjach naukowych krajowych i zagranicznych, współorganizując kilka z nich.

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE
Monografie

  • Polityczna i aktotwórcza działalność kanclerza Krzesława z Kurozwęk i podkanclerzego Grzegorza z Lubrańca w latach 1484-1495, Bydgoszcz 2007
  • Monarcha a klasztor w Polsce późnego średniowiecza, Bydgoszcz 2009

Artykuły i rodziały w monografiach

  • Rola krakowskich mendykantów w kształtowaniu pobożności Jagiellonów na przełomie XV i XVI wieku, [w:] Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, pod red. Krzysztofa Ożoga, Tomasza Gałuszki, Anny Zajchowskiej, Kraków 2008
  • Stan wersalskiej granicy polsko-niemieckiej w roku 1947 w województwie pomorskim, [w:] Rozważania i badania z perspektywy 90. rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw Północnych do Macierzy, pod red. Zdzisława Biegańskiego, Włodzimierza Jastrzębskiego, Bydgoszcz 2010, Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, t. XXII.
  • Kujawy w Chorografii Jana Długosza, [w:] Jan Długosz – 600. lecie urodzin. Region – Polska – Europa w jego twórczości, pod red. Jacka Maciejewskiego, Piotra Olińskiego, Waldemara Rozynkowskiego, Sławomira Zonenberga, Toruń- Bydgoszcz 2016
  • Kanał Bydgoski w sieci śródlądowych dróg wodnych Europy, [w:] Bydgoszcz. Związki z Europą, pod red. Moniki Opioły-Cegiełki, Stefana Pastuszewskiego, Zbigniewa Zyglewskiego, „Biblioteczka Bydgoska”, nr 8, Bydgoszcz 2016
  • Obserwacje meteorologiczne rolnika spod Łabiszyna na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Historia – klimat – przyroda. Perspektywa antropocentryczna, pod red. Piotra Olińskiego, Wojciecha Piaska, Toruń 2018