Katedra Historii Średniowiecznej

AETAS MEDIA et MODERNA - Archiwum spotkań 2002-2008

ROK AKADEMICKI 2007/2008

Spotkanie trzydzieste dziewiąte – 18 paździenika 2007
Mgr Monika Opioła (UKW)
Aleksander Collona Walewski – maż stanu i dyplomata.

Spotkanie czterdzieste – 15 listopada 2007
dr hab. Jacek Maciejewski, prof. UKW
Książę i żebrak. Przyczynek do badań nad kondycją społeczną średniowiecznego biskupa.

Spotkanie czterdzieste pierwsze – 17 stycznia 2008
Mgr Jadwiga Lewandowska (UKW)
Zagadkowe ślady na murach kościołów ceglanych w Polsce

Spotkanie czterdzieste drugie – 21 lutego 2008
dr Przemysław Wójtowicz (IPN Bydgoszcz)
Obraz Związku Sowieckiego w ujęciu polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1956

Spotkanie czterdzieste trzecie – 20 marca 2008
Mgr Anna Popielarczyk-Pałęga (UKW)
Życie organizacyjne Polaków w Argentynie 1957-2007

Spotkanie czterdzieste czwarte – 17 kwietnia 2008
Mgr Maciej Neumann (UKW)
Okręty polskiej floty II Rzeczypospolitej. Nowe ustalenia i plan badań.

Spotkanie czterdzieste piąte – 15 maja 2008
dr Joanna Sobiesiak (UMCS Lublin)
Biskup i książę. Święty Wojciech wobec działań i oczekiwań Bolesława II.

ROK AKADEMICKI 2006/2007

Spotkanie trzydzieste drugie - 19 października 2006 
dr Andrzej Purat (UKW), 
Działalność polityczna S. Bandery jako przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w latach 1932-1941

Spotkanie trzydzieste trzecie - 16 listopada 2006 
prof. Jarosław Poraziński (UMK) 
„Rzeczpospolita porządna”. Konfederacje generalne w czasach Augusta II jako alternatywa dla anarchii?

Spotkanie trzydzieste czwarte - 18 stycznia 2007 
dr Rafał Jaworski (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim) 
Archiwum Skarbu Koronnego w epoce jagiellońskiej. Stan badań i perspektywy badawcze.

Spotkanie trzydzieste piąte - 15 lutego 2007 
dr Aleksander Lasik (UKW)
Czy Trzeciej Rzeszy system obozów był niezbędny?

Spotkanie trzydzieste szóste - 15 marca 2007 
prof. Jarosław Poraziński (UMK) 
Obcy wśród swoich. Sarmackie reminiscencje w dziewiętnastowiecznych gawędach i wspomnieniach.

Spotkanie trzydzieste siódme - 19 kwietnia 2007 
dr Waldemar Rozynkowski (UMK)
Kult świętych w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach (wybrane aspekty).

Spotkanie trzydzieste ósme - 17 maja 2007 
dr Marek Zieliński (UKW)
Chełmno civitas totius Prusiae metropolis XVI-XVIII w.

ROK AKADEMICKI 2004/2005

Spotkanie dwudzieste pierwsze - 17 lutego 2005 
mgr Lech Łbik (Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków WOK w Bydgoszczy), Zdrajca czy bohater? Wokół postaci chorążego ziemi chełmińskiej, Mikołaja z Ryńska.

Spotkanie dwudzieste drugie - 17 marca 2005 
mgr Sebastian Bartkowski (AB), Z dziejów administracji zakonu krzyżackiego w ziemi chełmińskiej. Przykład komturstwa i prokuratorstwa unisławskiego.

Spotkanie dwudzieste trzecie - 21 kwietnia 2005 
mgr Stefan Dyroff (Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą), Towarzystwo Historyczne dla Obwodu Nadnoteckiego w Bydgoszczy.

Spotkanie dwudzieste czwarte - 19 maja 2005 
dr Witold Garbaczewski (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy), 
Motywy o tematyce sakralnej na monetach książąt piastowskich w XIII wieku.

ROK AKADEMICKI 2005/2006

Spotkanie dwudzieste piąte - 18 października 2005 
prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz (UW, UMCS), 
Rycerz ucieka, czyli o porażce Ottona II pod Cotrone.

Spotkanie dwudzieste szóste - 17 listopada 2005 
mgr Marek Szymaniak (doktorant UKW)
Czy biskup płocki Gedko (1206-1223) był przeciwnikiem programu reformy Kościoła polskiego?

Spotkanie dwudzieste siódme - 15 grudnia 2005 
mgr Wojciech Ślusarczyk (Muzeum Farmacji w Bydgoszczy)
Dzieje aptek bydgoskich w latach 1920-1951 - prolegomena.

Spotkanie dwudzieste ósme - 19 stycznia 2006 
dr Marcin Hlebionek (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy) 
Kilka uwag o średniowiecznych pieczęciach królów polskich.

Spotkanie dwudzieste dziewiąte - 16 marca 2006 
mgr Jarosław Małecki (doktorant UKW) 
Treści religijne w dokumentach małopolskich XIII wieku a religijność ich wystawców.

Spotkanie trzydzieste - 20 kwietnia 2006 
dr hab. Stanisław Roszak (UMK) 
Znaczenie rękopiśmiennych ksiąg typu „silva rerum” w życiu szlachty epoki nowożytnej.

Spotkanie trzydzieste pierwsze - 18 maja 2006 
mgr Katarzyna Grysińska (UKW) 
Życie i działalność hrabiego Bogdana Hutten-Czapskiego ze Smogulca.

ROK AKADEMICKI 2003/2004

Spotkanie piętnaste – 16 października 2003 
mgr Witold Brzeziński (AB) 
Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w późnym średniowieczu.

Spotkanie nadzwyczajne – 4 listopada 2003 
Mgr Stefan Dyroff (Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą) 
Kultura pamięci mieszkańców Bydgoszczy i okolic w latach 1870-1939.

Spotkanie szesnaste – 20 listopada 2003 
mgr Dariusz Kurzawa (AB) 
Wokół średniowiecznych dziejów kościoła kruszwickiego.

Spotkanie siedemnaste – 11 grudnia 2003 
dr hab. Jan Wroniszewski (UMK) 
Geneza folwarku pańszczyźnianego.

Spotkanie osiemnaste – 15 stycznia 2004 
dr Aleksander Lasik (AB) 
Relacje między historią najnowszą a polityką na przykładzie mechanizmów funkcjonowania terroru w III Rzeszy.

Spotkanie dziewiętnaste 
mgr Dagmara Fleming-Cejrowska (AB) 
Wyobrażenia i przesądy związane z higieną w świetle prasy kobiecej lat 1860-1914.

Spotkanie dwudzieste – 15 kwietnia 2004 
dr Tomasz Kawski (AB) 
Między ortodoksją a asymilacją. Żydzi w województwach południowo-wschodniej Polski od końca XIX wieku do 1939 r.

ROK AKADEMICKI 2002/2003

Spotkanie siódme – 17 października 2002 
dr Marek Chamot (UMK) 
Autostereotyp Polaka w XIX wieku.

Spotkanie ósme – 21 listopada 2002 
dr Marek Romaniuk (AP Bydgoszcz) 
Dzieje polityczne i administracyjne Bydgoszczy w latach 1871-1950.

Spotkanie dziewiąte – 12 grudnia 2002 
dr Sławomir Zonenberg (AB) 
Opis stanów i nacji w „Kronice pruskiej” Szymona Grunaua.

Spotkanie dziesiąte – 16 stycznia 2003 
dr Jacek Maciejewski (AB) 
Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320. Wybrane zagadnienia.

Spotkanie jedenaste – 20 lutego 2003 
mgr Paweł Gąsiorowski (IV LO Bydgoszcz) 
Możliwości badań genealogicznych nad rodzinami chłopskimi.

Spotkanie dwunaste – 20 marca 2003 
mgr Magdalena Wilczek (AB) 
Koncepcja praw człowieka i obywatela w ustawodawstwie Sejmu Wielkiego.

Spotkanie trzynaste – 9 kwietnia 2003 
prof. Krzysztof Mikulski (UMK) 
Strategie małżeńskie w Toruniu w XVII-XVIII w.

Spotkanie czternaste – 15 maja 2003 
dr Gerard Kucharski (UAM) 
Książę łęczycko-kujawski Kazimierz Konradowic, czyli jak pisać biografię władcy z XIII wieku.

ROK AKADEMICKI 2001/2002

Spotkanie pierwsze – 24 stycznia 2002 
dr Dariusz Karczewski (AB) 
Struktura administracyjna i wewnętrzna żeńskich klasztorów epoki przedtrydenckiej w Polsce.

Spotkanie drugie – 21 lutego 2002 
mgr Marek Szymaniak (AB) 
Pochodzenie i kariera biskupa płockiego Gedki Sasinowica.

Spotkanie trzecie – 21 marca 2002 
dr Jarosław Dumanowski (UMK) 
Kultura szlachty wielkopolskiej w świetle testamentów i inwentarzy z XVIII wieku.

Spotkanie czwarte – 18 kwietnia 2002 
mgr Aneta Głowacka (AB) 
Sytuacja prawna kobiety w małym mieście wielkopolskim w XVI-XVII wieku.

Spotkanie piąte – 16 maja 2002 
dr Zbigniew Zyglewski (AB) 
Monarcha a klasztor w Polsce w późnym średniowieczu.

Spotkanie szóste – 13 czerwca 2002 
dr Waldemar Rozynkowski (UMK) 
Patrocinium kościelne jako problem badawczy.